ကုမ္ပဏီအကြောင်း

Zhejiang Hite Boiler Co., Ltd ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္၊ အခုလက္ရွိတြင္ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၇၉ ေယာက္ရွိျပီျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ B-Class အဆင့္ရွိေသာ ဓါတ္ေငြ႕ေလာင္စာဘြိဳင္လာအိုးမ်ားထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ အရည္အေသြးျပည့္ အဆင့္မီစက္ရံုျဖစ္တယ္။

ကုမၸဏီမွ ISO 9001 အရည္အေသြးျပည့္လက္မွတ္ရရွိျပီးျဖစ္သည္၊ အဓိကထုတ္လုပ္ေပးေနတာကေတာ့ ေလာင္စာ (ဓါတ္ေငြ႔)ေရပူအိုးမ်ား၊ ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္ျဖင့္ ေလာင္ကြ်မ္းေစေသာေရပူအိုးမ်ား ႏွင့္ အျခားေလာင္စာေရပူေငြ႔အိုးမ်ား၊ ေရပူအိုးမ်ား၊ ေအာ္ဂဲနစ္အပူထုတ္ဘြိဳင္လာ ေရပူအိုးမ်ား၊ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမွ အပူျပန္ထုတ္ေသာ ေရပူအိုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သီးသန္႔ ေရပူအိုးမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္ပစၥည္းမ်ား

စက္ရံုမွ ဇီ၀ေလာင္စာအမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ေလာင္စာဓါတ္ေငြျဖင့္အထူးအသံုးျပဳရန္ထုတ္ေသာေရပူအိုးမ်ား၊ အမ်ဳိးအစားအစံု၊ အတန္းအစားအစံု၊ စံသက္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေရပူအိုးအတြဲမ်ား၊ ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္ေရပူအိုးမ်ားထုတ္လုပ္မႈ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည္အထိ အေတြ႔အၾကံဳသက္တမ္းေပါင္း အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္ျဖင့္ ေလာင္ကြ်မ္းေစေသာ ေရပူအိုး အမ်ဳိးအစားေပါင္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္၊ ယခုလက္ရွိလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ကုန္အေနျဖင့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား (၂၀၀)ေက်ာ္ကို မတူညီတဲ့ အတန္းအစား(၁၀)မ်ဳိးေက်ာ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးေနပါတယ္။ အခုလက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးအစားစံုလင္စြာႏွင့္ တိက်စြာထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ တစ္ခုတည္ေသာေရပူအိုးစက္ရံုျဖစ္တယ္။ စက္ရံုမွ ယေန႔လက္ရွိေစ်းကြက္ ေခာတ္သစ္အျမင္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚတြင္ အဓိကထားျပီးလုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္တယ္။ အရည္အေသြးထိန္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို စနစ္တက်က်ပ္က်ပ္မတ္မတ္ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့တယ္။ အဓိကထုတ္လုပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ တိုးတက္လာျပီး အျပည့္အ၀အလိုအေလ်ွာက္ေပါင္းစည္းခ်ိတ္ဆက္စနစ္ေရာက္ျပီးျဖစ္တယ္။ အလိုအေလ်ွာက္ tubesheet ဂေဟေဆာ္စက္၊ အလိုအေလ်ွာက္ Convection tube ဂေဟေဆာ္စက္၊ အလိုအေလ်ွာက္ Plasma မာျဖတ္စက္၊ အားလံုးအျပည့္အ၀အလိုအေလ်ွာက္သံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ထိုကဲ့သို႔ေခာတ္မွီတဲ့ ကိရိယာမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ေတြကို စမ္းသပ္တဲ့ပစၥည္းကိရိယားမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ စက္ရံုတြင္ ေရပူအိုးထုတ္ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္ေသာ tubesheet, Threaded pipe, ပိုက္မ်ားႏွင့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိရိယာမ်ား၊ ၄င္းထဲတြင္ Thread pipe လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာ (၁)စံု၊ Thermal oil coil Bending machine (၂)စံု၊ Fully automatic smoke pipe end flattening machine (၁)စံု တို႔ျဖစ္တယ္။

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ပစၥည္း

ကုမၸဏီတြင္ရွိေသာ နည္းပညာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို COMPUTER မွျပဳစုျပီး လံုျခံဳေသာ အတြင္းပိုင္း Network ကြန္ရက္တြင္ထားရွိေသာ Server စက္မွထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိပါတယ္၊ သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားစံုးမ်ွေ၀ေပးျခင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းသည္ အေစားဆံုး ကြန္ပ်ဳတာ CAD ဒီဇိုင္းကို အသံုးခ်၍ ေရပူအိုးစက္ရံုစီမံကိန္းအတြက္အသံုးျပဳခဲ့တယ္၊ CAD ဒီဇိုင္းမ်ား၊ ပစၥည္းဒီဇိုင္းႏွင့္ စီမံမႈမ်ားကို Lenovo Computer, hp Computer ႏွင့္ အျခား branded Computer မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳပါတယ္၊ ပစၥည္းေတြရဲ႕ျမန္ဆန္မႈအတြက္စိတ္ခ်ရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေရပူစက္၏အပူခ်ိန္၊ ႏွင့္ ခံႏိုင္ေရတြက္ခ်က္မႈ၊ အျခားအေရးၾကီးနည္းပညာတြက္ခ်က္မႈမ်ားအားလံုးကို Computer မွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တာျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ CAPP ေခၚ computer-aided process generation and analysis system ကိုအသံုးျပဳထားပါတယ္၊ အဲထဲတြင္ CAD ေခၚ Computer-aided-design အကူအညီႏွင့္ Combustion test research, Physical and chemical analysis, Welding test ႏွင့္ အျခား Hardware facilities မ်ားကိုသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမရွိတိုင္းတာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သမာဓိတရားကိုအေျခခံထားပါျပီး နည္းပညာႏွင့္ ဖြံ႔႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တာဟာ Hite Boiler Co., Ltd ၏ အဓိက အေျခခံမူ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္၊

သမာဓိတရားကိုအေျခခံထားပါျပီး နည္းပညာႏွင့္ ဖြံ႔႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တာဟာ Hite Boiler Co., Ltd ၏ အဓိက အေျခခံမူ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္၊ နည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈအပိုင္းကိုအားေပးေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္အၾကီးအက်ယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါတယ္၊ လက္မႈပညာတိုးတက္မႈ၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မာမႈဟာ ဘြိဳင္လာစက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ခိုင္မာေသာယွဥ္ျပိဳင္မႈရွိေစတယ္၊ ႏွစ္စဥ္ ဘြိဳင္လာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ အေရအတြက္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေနရာအႏွံတြင္ ေရာင္းခ်ေနရပါတယ္၊ ၄င္းအျပင္ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈအပိုင္းတြင္လည္း အေရွ့ေတာင္အာရွႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္ပါတယ္၊ လက္ရွိတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ရံုးခြဲ ၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပး၍ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ Service တို႔ကို အတူလုပ္ေဆာင္ထားရွိပါတယ္၊

နည္းပညာႏွင့္ဖြံျဖိဳးမႈ၊ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာအသစ္ဖန္တီးမႈ


“စိတ္အားထက္သန္မႈ ႏွင့္ ဖိအားေပးမႈကိုခံႏိုင္ရည္ရွိရွိဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မူ” ဟာ Zhejiang Hite Boiler Co., Ltd ၏ စိတ္ခြန္အားျဖစ္ပါတယ္။

ဤကုမၸဏီတြင္ အရည္အခ်င္ျပည့္၀ေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုေတသနအဖြဲ႕ရွိပါတယ္၊ သုေတသနႏွင့္ တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္၊ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္၊ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ဘြိဳင္လာအသစ္္အေရအတြက္အမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ ေဈးကြက္သို႔စီးဆင္းေနျပီျဖစ္တယ္၊ အဲထဲတြင္ CAD ေခၚ Computer-aided-design အကူအညီမ်ား၊ ေလာင္ကၽြမ္းမႈဆိုင္ရာအေပၚစမ္းသပ္သုေတသနလုပ္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ဓာတုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ၊ ဂေဟေဆာ္စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားဟာ့ဒ္ဝဲတည္ေဆာက္မႈမ်ား ခ်ိန္ဆမႈ အရြယ္အစားသက္မွတ္မႈ၊ စက္႐ုံတည္ေထာင္ၿပီးကတည္းက စက္႐ုံသိပၸံႏွင့္နည္းပညာကို အလြန္႔အလြန္လက္ေတြ႕က်ေသာ ပံုအသြင္အျပင္ျဖင့္၊ ထိုေၾကာင့္စက္႐ုံသည္တျဖည္ျဖည္ႏွင့္ တိုးတက္လာျပီး ဘြိဳင္လာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ပထမတန္းစာ first-class ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ေရွ့ေလွ်ာက္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္

ပထမတန္းစာ first-class ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ေရွ့ေလွ်ာက္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔စက္ရံုသည္ ပထမတန္းစားထုတ္ကုန္အရည္အေသြးျဖစ္ရမည္၊ ေကာင္းေသာေကာ္ပိုရိတ္အဖြဲ႕အစည္းဂုတ္သတင္၊ ႏုပ်ဳိေသာအေရာင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ အသံုးျပဳသူထံသို႔ ျမင့္မာေသာအရည္အေသြးႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ စြမ္းအင္ကိုအက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္မႈ၊ ေကာင္းမြန္လွပေသာအသြင္ျပင္၊ အလိုအေလ်ာက္ျမင့္တင္ေပးေသာဒီဂရီစနစ္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ဘြိဳင္လာထုတ္ကုန္မ်ားကိုတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရလြယ္ကူျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဂုဏ်အသရေ၏လက်မှတ်